Zdrowa organizacja

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZDROWA ORGANIZACJA

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży usług szkoleniowych i doradczych, realizowanych przez firmę Holispace Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu Zdrowa Organizacja.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 • Firma “Holispace”, mająca min stronę internetową https://zdrowaorganizacja.com, realizuje działalność w zakresie sprzedaży usług szkoleniowych i doradczych realizowanych przez firmę. Firma “Holispace” (zwana dalej „Sprzedawcą”) prowadzi sprzedaż on-line na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajów Europejskich.
 • Sprzedaż usług za pośrednictwem sklepu internetowego Holispace realizuje:

Holispace Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 93/5, kod pocztowy 03-291, NIP: 5242905552, REGON: 386826146, KRS: 0000856198, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy.

 • Kontakt ze Sprzedawcą dotyczący sprzedaży i obsługi może być realizowany od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00 pod nr tel. +48 797531371 oraz za pośrednictwem pomocy poczty elektronicznej: biuro@zdrowaorganizacja.com

§ 2

 • Sklep internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem jego strony internetowej https://zdrowaorganizacja.com//
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na swojej stronie internetowej treści reklamowych dotyczących towarów oraz usług osób trzecich.
 • Majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do domeny internetowej Sprzedawcy, strony internetowej, a także do jego nazwy, wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej i związane z tym inne prawa, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za jego zgodą, wyrażoną na piśmie. Nie dotyczy to logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sprzedawcy w celu prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich)
 • Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego lub strony internetowej Sprzedawcy przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 3

 • Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie.
 • Sprzedawca jest administratorem przekazanych mu danych osobowych Klientów i będą one przetwarzane wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 4

 • Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 • Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Może on też odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec niego lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 • Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

§ 5

 • Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy w pamięci urządzenia końcowego Klienta.
 • Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
 • Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies” w celu:
  • zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
  • weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  • statystycznym.
 • Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 6

 • Korzystanie ze sklepu internetowego odbywa się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 • Korzystając ze sklepu internetowego Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania sklepu internetowego i strony sklepu internetowego.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta sklepu internetowego, strony internetowej Sprzedawcy w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy Sprzedawcy.
 • Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚĆ I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 7

 • Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży towarów.
 • Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej sklepu.
 • Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

§ 8

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi i towary, jeżeli są dostępne podczas składania zamówienia:

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)

 • gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w Salonie Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie Internetowym, zaś towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy)

 • płatność szybkim przelewem poprzez zewnętrzny system płatności paynow, obsługiwany przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88, wysokośkapitału zakładowego 169.401.468 złotych na dzień 01.01.2020r. (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu paynow informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności)

  Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od zapłaty przez Klienta części zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze lub przez dokonanie pełnej przedpłaty przez Klienta.

  § 9

  • Zamówione towary wysyłane są do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.
  • Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy oraz za opóźnienia w wysłaniu towaru przez producenta.
  • Sprzedawca po otrzymaniu od dostawcy informacji o dostarczenie towaru do Klienta wystawi fakturę elektroniczną lub paragon fiskalny za sprzedany towar, którą przekaże Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w formularzu zamówienia.

  § 10

  • Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy, a w szczególności, czy dostarczony towar nie uległ uszkodzeniu podczas dostawy.
  • Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
  • W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu Internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin dostawy

  REKLAMACJE I GWARANCJE

  § 11

  • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 2 lat od dnia realizacji szkolenia.
  • Reklamacja zgłaszane przez klientów rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich złożenia.
  • Klient będący przedsiębiorcą, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie. Jeśli wada wyszła na jaw później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  § 12

  • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie. Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  § 13

  • W przypadku usług wykonanych w pełni i za wyraźną zgodą konsumenta Sprzedawca korzysta z prawa braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

  § 14

  • Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu Internetowego.
  • Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu.
  • Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
  • Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
  • W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2023 r.
  Scroll to Top