Czym jest dobrostan i czy to tylko nowy trend?

DOBROSTAN to stan subiektywnego odczuwania zadowolenia z życia oraz zaspokojenia potrzeb wyższych i wyższych. Określamy go jako stan subiektywnego doświadczenia i subiektywnej jakości życia. Wynika on z realizacji różnych potrzeb w tym bezpieczeństwa, przynależności, uznania oraz samorealizacji.

DOBROSTANU nie określamy a często badamy z różnych perspektyw, włączając w to perspektywę psychologiczną, ekonomiczną, indywidualną i kulturową. Istotą jest aby podczas gdy dobrostanu wziąć pod uwagę zarówno kryteria subiektywne (takie jak zadowolenie z życia), jak i obiektywne. Dobrostan nie jest tylko nowym trendem, ale istotnym aspektem życia jednostek oraz społeczeństw.

Czym jest dobrostan i czy to tylko nowy trend?

Biznesowy efekt wzmocnienia organizacji

Badania wykazują, że kiedy ludzie mają wyższy poziom dobrostanu

 • zwiększają zaangażowanie w pracę
 • chętniej rekomendują organizację (poczucie wspólnoty i lojalności)
 • ich praca jest bardziej efektywna
 • ryzyko wypalenia zawodowego gwałtownie spada
 • rzadziej odchodzą z miejsca pracy
 • rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich
 • ich rotacja jest niższa o nawet o 40%
 • zwiększa się poziom kreatywności kilkukrotnie
 • mają wyższe poczucie sensu tego co robią
 • mają lepsze relacje w pracy
 • dzielą się pomysłami
 • organizacja wykazuje wyższy wynik finansowy i jest stanowi wyższą wartości dla akcjonariuszy
Wellbeing w organizacji

Cztery filary dobrostanu, które wdrażam w trakcie szkoleń

Zdrowa organizacja - wellbeing

Przygotuj firmę na nowe pokolenie, które najbardziej ceni kultury organizacyjne zorientowane na:

 1. Radość i satysfakcję z pracy
 2. Osobisty rozwój i potrzeby pracownika
 3. Poczucie sensu i znaczenia w miejscu pracy

(Raport Culture.buzz (Qmatch, maj 2020)

Proces wdrażania strategii budowania dorostanu w organizacji to przejście przez następujące obszary

Obszar 1

Dobrostan fizyczny - grafika

Dobrostan fizyczny

Główną wartością i siłą każdej firmy są jej pracownicy. Ich dobre samopoczucie oraz zdrowie są więc niezwykle ważne. Istnieje wiele sposobów, aby zadbać o zespół i zachęcić do zdrowego stylu życia. Rozwiązaniem są specjalne programy prozdrowotne. Najchętniej firmy korzystają z opcji wellness w ramach której przeprowadzamy spotkanie on-line lub na żywo, w kategoriach: sen, relaks i regeneracja, racjonalne odżywanie, kondycja psycho-fizyczna, właściwa pielęgnacja w pracy i po pracy. Akcje zdrowia organizowane na rzecz Pracowników cieszą się dużym zainteresowaniem.

Dobrostan fizyczny - grafika

Dobrostan fizyczny - wellness – energia, kondycja psycho-fizyczna, witalność, siła, zdrowa sylwetka, prewencja zdrowotna, Selfmanagement.

 1. Filary i protokoły zdrowia.
 2. W rytmie zegara biologicznego – droga do dobrostanu.
 3. Brain- food - spotkanie z dietetykiem.
 4. Kondycjonowania ciała – fakty i mity.
 5. Wybory żywieniowe kluczem do wysokiej efektywności w pracy.
 6. Zdrowe plecy, zdrowy kręgosłup, ergonomia.
 7. Body-reading - rozpoznaj symptomy z ciała.
 8. Odporność psycho-fizyczna– wiedza i praktyka.

Obszar 2

Dobrostan psychiczny - grafika

Dobrostan psychiczny

Obszar psychiczny – to niezwykle ważny aspekt naszej egzystencji zarówno prywatnej jak i zawodowej. Zarówno budowanie poczucia własnej skuteczności (self-efficacy) w miejscu pracy jak i rozpoznanie sygnałów przeciążenia stresowego i wykorzystanie metod przeciwdziałania są siłą do przetrwania trudnych i niestabilnych sytuacji. Dlaczego ten obszar jest tak ważny? Ponieważ uczy przechodzenia przez zmiany zachodzące w firmie jak i zewnętrzne, charakterystyczne dla dzisiejszej zmieniającej się rzeczywistości
Uczy oswajania lęku, strachu, którego każdy doświadcza i ogranicza ich eskalację. Uczy jak budować odporność psychiczną i zarządzać kryzysem w zespole.

Dobrostan psychiczny - grafika

Dobrostan psychiczny

 1. Budowanie poczucia własnej skuteczności (self-efficacy) w miejscu pracy.
 2. Sygnały przeciążenia stresowego i metody przeciwdziałania.
 3. Jak prokrastynacja wpływa na efektywność?
 4. Czy work-life-balance działa?
 5. Inteligencja emocjonalna kluczem do rozwiązywania konfliktów.
 6. Łagodne przejście przez zmianę – możliwości jednostki i grupy.
 7. ABC emocji – wg Racjonalnej Terapii Zachowania – case-study.
 8. Jak przekonania i wzorce ograniczają drogę do kariery.

Obszar 3

Dobrostan intelektualny

Dobrostan intelektualny

Kapitał intelektualny jest ogromnym zasobem dla każdej organizacji. Dzięki pracownikom zorientowanym na wyniki firmy, osiągane są twarde cele – finansowe, terminowe. Osoby o wysokim kapitałem intelektualnym są szczególną grupą, której warto wzmacniać dobrostan intelektualny, przez umiejętne wykorzystywanie kompetencji komunikacyjnych i pracy zespołowej.

Celem interwencji w tym obszarze jest wskazanie otwarcia na inkluzywność. Zdolność krytycznego myślenia, analizy i sprawne rozwiązywanie problemów są miernikami potencjału osoby, zwłaszcza managera i lidera. Spotkania pokazują jak wykorzystywać i wzmacniać mocne strony, oraz jak łączyć kompetencje twarde z miękkimi.  Naturalne predyspozycje kształtowane są odpowiednimi technikami oraz pogłębianiem wiedzy z dziedziny neuronauki.

Dobrostan intelektualny

Dobrostan intelektualny – chęć poznawania, uczenia się, otwartość na różnorodność, świadomość, integracja w miejscu pracy

 1. Wyzwania organizacji a sztuka wykorzystania potencjału umysłu.
 2. Wykorzystanie własnych talentów i mocnych stron w środowisku pracy.
 3. Kreatywność i „reguła 4 Z” drogą do integracji zespołu.
 4. Job crafiting – metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu w miejscu pracy.

Obszar 4

Dobrostan duchowy - grafika

Dobrostan duchowy

Dobrostan duchowy nawiązuje do aspektu ogólnego dobrostanu jednostki, który odnosi się do poczucia sensu, spełnienia w życiu. Wynikiem działań jednostki jest poczucie sukcesu, którego skutkiem jest jak radość, nadzieja, wdzięczność, spokój a za nimi przywództwo najwyższego stopnia. 

Dobrostan duchowy w organizacji odnosi się do głębokiego poczucia sensu wizji i misji firmy przez wszystkich interesariuszy, nie tylko pracowników. Organizacja z kapitałem duchowym, tworzy kulturę organizacyjną opartą na wartościach, doskonali się i uczy wraz ze zmianą bez negatywnych skutków dla pracownika..

W praktyce, dobrostan duchowy może być rozwijany poprzez medytację, praktyki integrujące społeczność pracowników z różnych obszarów pracy, refleksję nad swoimi celami i wartościami, poszukiwanie nowych doświadczeń, które rozszerzają horyzonty misji firmy, nawiązującej do fundamentalnych potrzeb i prawd świata.

Dobrostan duchowy - grafika

Dobrostan społeczny i duchowy

 1. Mindfullness i techniki relaksacji w domu i miejscu pracy.
 2. W poszukiwaniu szczęścia i dobrostanu (wg cebulowej teorii szczęścia).
 3. GOLD – znajdź swój osobisty złoty środek.
 4. Spiritual-mentoring -sesje grupowe – 2-7 osób
 5. W poszukiwaniu wewnętrznej motywacji.

Ważna jest dla mnie Twoja satysfakcja, dlatego każde spotkanie mające na celu realizację strategii wellbeingowej odnosi się do konkretnej interwencji dostosowanej do kontekstu organizacji. Program tworzony jest pod potrzeby organizacji, z góry określonym celem.

Wybór grupy – bez zależności służbowej.

Planując interwencję w formie spotkania on-line lub na żywo w organizacji należy pamiętać o:

 1. Zapewnieniu partycypacji pracowników w jej planowaniu i realizacji
 2. Zapewnieniu wsparcia ze strony kierowników średniego i wyższego szczebla
 3. Możliwości ewaluacji interwencji oraz ewentualnym jej dostosowaniu
 4. Spotkania rozwojowe dla liderów i managerów prowadzi się indywidualnie lub grupach do 4 osób
Scroll to Top